Občina KomendaObčina KamnikObčina DomžaleObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Občina Komenda

Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju občine Komenda

V Občini Komenda sledimo smernicam urejenega komunalnega območja celotne občine zato smo pristopili k projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik, ki zajema investicije v kanalizacijsko omrežje in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik in je sofinanciran s strani evropskega kohezijskega sklada in države. Skupni cilji, ki jih pri tem zasledujemo, so:

  • izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
  • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
  • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
  • priključitev novih 6.586 PE na kanalizacijski sistem po izvedeni investiciji (leto 2017), od tega 6.064 PE gospodinjstev in 522 PE iz dejavnosti,
  • priključitev tudi novih PE iz območja občine Cerklje na Gorenjskem na skupno Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik.
  • izgradnja kanalov v skupni dolžini 47.167 metrov,

V aglomeracijah Občine Komenda: Komenda, Nasovče, Klanec, Breg in Poslovna cona Komenda se dodatno na sistem odvajanja in s tem na CČN Domžale-Kamnik predvideva priključitev 2.995 PE (2.473 PE iz prebivalstva in 522 PE iz dejavnosti). Do leta 2017 bo v aglomeraciji ID 4079 Komenda 95,13 % priključenost na sistem odvajanja in čiščenja.

V okviru projekta se izvaja izgradnja ločenega odvajanja meteornih in odpadnih vod. Projekt se izvaja v naseljih Komenda, Moste, Suhadole, Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Žeje. Vse odpadne vode, ki nastopajo na tem območju, se odvajajo po novo projektiranih kanalih proti že obstoječem kanalizacijskem zbiralniku v občini Mengeš. Odpadne vode z območij naselij Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Komenda se odvajajo po novo projektiranem kanalu »S« do obstoječega dela kolektorja S ter naprej na obstoječi glavni kolektor PC, ki je sestavni del kanalizacijskega sistema občine Komenda. V osrednjem delu Most do obstoječe čistilne naprave (zaradi dotrajanosti se ukinja) je že zgrajen kolektor S s predvidenimi sekundarnimi kanali. V kolektor S je preko že zgrajenega kanala G predviden tudi priklop glavnega kolektorja ML1, v katerega se bodo stekali glavni in sekundarni kanali iz naselij Gora, Mlaka in Podboršt ter sekundarni kanali iz dela naselja Gmajnice. V delu naselja Gmajnica je delno zgrajena glavna in sekundarna kanalizacija za nove zazidave do obstoječega dela kolektorja 1. V kanal S se steka zgrajeni kolektor 1. V kolektor 1 se bodo stekali projektirani sekundarni kanali ter glavna kanala K5 ter kolektor 2 s sekundarnimi kanali. Na kolektorje 1, K5 ter 2 se bodo priklopila naselja Potok, Klanec, Breg ter Nasovče in kanalizacijsko omrežje Občine Cerklje na Gorenjskem, ki odvaja odpadne vode na CČN Domžale – Kamnik.

Občina Komenda je sklenila dogovor, da se upošteva priklop odpadnih vod preko Kolektorjev PC, S, 1, K5 ter 2 iz občine Cerklje na Gorenjskem za 10.000 PE in s tem občini Cerklje na Gorenjskem omogoči čiščenje odpadnih vod na centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik. Obstoječi deli kolektorjev PC, S in 1 upoštevajo zaradi priklopa vod iz občine Cerklje na Gorenjskem večjo dimenzijo profilov cevi za ločen sistem kanalizacije.

Za navezavo naselij Nasovče, Breg, Potok in Klanec na predvideni kanal Komenda - Moste (kolektor S) sta predvidena dva zbirna kanala: Kolektor 1, ki poteka od občinske meje z občino Cerklje do Nasovč, dalje do Brega, Potok in Komende do obstoječe ČN v Komendi, kjer se priključi na predvideni kanal Komenda – Moste (S kanal). Drugi zbirni kanal Kolektor 2 poteka od občinske meje z občino Cerklje do Klanca in se v naselju Potok priključi na kolektor 1. Občina Komenda je upoštevala povečanje profilov kanala že za obstoječe dele kanalov Kolektor 1, S kanal, PC kanal.

Osnovni namen investicije je z izgradnjo celovitega sistema primarnega javnega kanalizacijskega omrežja omogočiti priključitev objektov na kanalizacijo na že poseljenih, vendar še ne kanaliziranih območjih ter z odvajanjem odpadnih vod zaščititi in preprečiti onesnaževanje podtalnice in površinskih vodotokov ter s tem zagotovitev boljših pogojev življenja lokalnega prebivalstva.

Nadgradnja čistilne naprave Domžale - Kamnik

Projekt Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

www.komenda.si