Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Aktualno
Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016

Zaključek projekta izgradnje kanalizacije na območju Domžale - Kamnik in nadgradnje Centralne čistilne naprave

27. 11. 2017
Zaključek projekta izgradnje kanalizacije na območju Domžale - Kamnik in nadgradnje Centralne čistilne naprave

Kamnik, 27. november – Namen projekta »Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« je bil izgradnja novega kanalizacijskega sistema v občinah Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. Projekt obsega gradnjo novega kanalizacijskega sistema v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda ter nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik. Vrednost celotnega projekta znaša 39.054.955 EUR in je delno financirana iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« (23.917.001 EUR), delno pa iz proračuna Republike Slovenije (4.220.647 EUR) in proračunov vseh vključenih občin (10.917.307 EUR).

Na novinarski konferenci so župani predstavili pomen in ključne koristi projekta za občine in njihove občane. Projekt je obsegal izgradnjo 47.167 metrov kanalizacije, 21 črpališč in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik.

Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kamnik je zajemala izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini več kot 28 kilometrov:

  1. Na območju Tunjic in Tunjiške Mlake je večina kanalizacijskega sistema zgrajena tako, da bodo odpadne vode odtekale gravitacijsko, kjer pa to ni bilo mogoče je vgrajen sistem treh kanalizacijskih črpališč.
  2. Na območju Stranj je zgrajeno kanalizacijsko omrežje z navezavo na že obstoječi zbiralnik. Zaradi razgibanosti terena in omejenosti z vodotoki je bilo potrebno vgraditi  5 črpališč.
  3. Povezovalni fekalni kolektor v Tuhinjski dolini z dolžino preko 11 km je bil najdaljši in najzahtevnejši del projekta. V prvem sklopu izgradnje povezovalnega kanala od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju sta zgrajena oba primarna kolektorja, kolektor S (Vir pri Nevljah – Šmartno v Tuhinju) in kolektor TD (Nevlje – Vir pri Nevljah). Večina kanalizacijskega sistema je načrtovanega tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, kjer pa to ni bilo izvedljivo, je bilo vgrajenih skupno 5 črpališč.

Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda je zajemala izgradnjo ločenega odvajanja meteornih in odpadnih voda. Projekt se je izvajal v naseljih Komenda, Moste, Suhadole, Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Žeje. Vse odpadne vode tega območja se sedaj odvajajo po novo zgrajenih kanalih proti že obstoječemu kanalizacijskemu zbiralniku v občini Mengeš.

Kanalizacijski sistem v občini Mengeš je del enotnega sistema, ki ga poleg mengeške kanalizacije tvorijo še kanalizacije v občinah Domžale, Komenda, Trzin in Kamnik ter se zaključuje na Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik. Projekt se je izvajal na območju severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom in na območju pod Grobeljsko cesto.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik je vključevala nadgradnjo obstoječe čistilne naprave na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč. Ta del projekta je bil izpeljan s ciljem povečanja obratovalne varnosti, učinkovitejšega izločanje peska in večjih delcev, zagotovitve ustrezne hidravlike za dotok na centralno čistilno napravo, povečanja količine grobega čiščenja padavinskih voda in zmanjšanja emisij snovi v zrak. Danes lahko rečemo, da občanke in občani zahvaljujoč investiciji živijo v čistejšem, bolj kvalitetnem okolju. Z nadgradnjo centralne čistilne naprave je vprašanje čiščenja odpadnih voda v regiji ustrezno rešeno za najmanj 30-letno obdobje, hkrati pa je zagotovljeno tudi varno obratovanje naprave v okviru zakonskih omejitev in standardov.

Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016