Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Občina Kamnik

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Kamnik

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kamnik in s tem celovita ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. S tem bomo sledili meddržavnim obveznostim, izvajanju strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture in implementaciji veljavnih predpisov s področja okolja. Investicija zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 28 km.

Strateški in operativni cilji projekta:

  • priključitev novih 3.077 prebivalcev na kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
  • varovanje in zaščita vodnih virov,
  • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
  • izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
  • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
  • izboljšanje pogojev za ohranitev biotske raznovrstnosti
  • izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije

Projekt smo razdelili na naslednje sklope:

Sklop A – Tunjice (aglomeracija ID 20002 Kamnik)

Na območju Tunjic in Tunjiške Mlake odvajanje odpadnih komunalnih voda ni bilo ustrezno urejeno, zato smo ta naselja, v sklopu kohezijskih projektov, povezali z obstoječim kanalizacijskim sistemom mesta Kamnik. Kanalizacijski sistem je izveden v ločenem sistemu oziroma za odvod izključno komunalnih odpadnih voda.

Večina kanalizacijskega sistema je načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, tam, kjer pa to, predvsem zaradi razgibanosti terena, ni možno, so v sistem vgrajena kanalizacijska črpališča. Na tem območju se nahajajo 3 črpališča.

Podrobna pozicija kanalov in črpališč je prikazana v shematskem prikazu trase.

Sklop B – Stranje, Godič, Bistričica (aglomeracija ID 4613 Zgornje Stranje)

Navedeno območje zajema aglomeracijo, ki je večja od 2000 populacijskih enot. V sklopu kohezijskih projektov se je izvedla izgradnja kanalizacijskega omrežja, z navezavo na že obstoječ zbiralnik, ki večinoma poteka po regionalni cesti Kamnik – Stahovica in je del kanalizacijskega sistema mesta Kamnik.

Zaradi onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami je na tem območju nujno potrebno ukiniti greznice ter čim prej odvesti odpadne vode na čiščenje na CČN Domžale-Kamnik.

Omrežje je večinoma zasnovano ob cesti, tako da je kanalizacijska mreža najbližje uporabnikom. Kjer to ni bilo mogoče, kanalizacija poteka blizu roba zemljišč, da bo možno dostopati do zemljišč iz javnih površin ali po poljskih poteh. Območje je zelo razgibano in tudi omejeno z vodotoki, zato je bilo v sistem potrebno umestiti pet črpališč.

Podrobna pozicija kanalov in črpališč je prikazana v shematskem prikazu trase.

Sklop C – Tuhinjska dolina

V Tuhinjski dolini je odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejeno le delno. Obstoječa kanalizacija (kolektor S) poteka iz naselij Laze v Tuhinju in Zgornji Tuhinj do začasne čistilne naprave v Šmartnem v Tuhinju, ki je preobremenjena in dotrajana. Drugje so odpadne vode trenutno speljane v greznice, iz greznic pa se prelivajo v obstoječe meteorne kanale, v bližnje vodotoke, jarke, ponikalnice in na kmetijske površine, kar zelo obremenjuje okolje.

V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema v Tuhinjski dolini bo začasna čistilna naprava ukinjena, obstoječi del kolektorja S pa se bo priključil na novi projektirani kolektor S. Skupaj bosta kolektorja TD (dolžina kanala: 4865 m) in S (dolžina kanala: 6203 m) odvajala sanitarno odpadno vodo na CČN Domžale-Kamnik.

V prvem sklopu izgradnje povezovalnih kanalov od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju se načrtuje le izgradnja obeh kolektorjev,  kasneje pa še vrsta sekundarnih kanalov, na katere se bo priključila večina naselij.

Večina kanalizacijskega sistema je načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, tam, kjer pa to, predvsem zaradi razgibanosti terena, ni možno, se v sistem vgradijo ustrezna kanalizacijska črpališča. Na tem območju je predvidenih pet črpališč.

Podrobna pozicija kanalov in črpališč je razvidna v shematskem prikazu načrtovane trase.

Sklop C – Tuhinjska dolina - sekundarna kanalizacija

Ta del projekta obsega izgradnjo sekundarne kanalizacije v I. in II. fazi izgradnje. I. faza izgradnje zajema 4.308,40 metrov kanalizacije, od tega izgradnjo 2.304,60 metrov gravitacijskih kanalov DN 200 in 2.003,80 metrov gravitacijskih kanalov DN 250.

II. faza izgradnje zajema izgradnjo 6.384,00 metrov kanalizacije, od tega izgradnjo 3.248 metrov gravitacijskih kanalov DN 200, 2.955 metrov gravitacijskih kanalov DN 250, 181 metrov tlačne kanalizacije in izgradnjo 2 črpališč.

Nadgradnja čistilne naprave Domžale - Kamnik

Projekt Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

www.kamnik.si